Strona wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę. Kliknij Ok, aby zamknąć.

Polytika prywatności

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Firma Beauty Line sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010) przy ulicy Rynek Główny 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588721, NIP 6762496652, adres poczty elektronicznej: info@parfumclub.pl, numer telefonu: (+48) 500 467 681 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)., operator sklepu internetowego www.parfumclub.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla nas priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych („Zasady“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.

 

1.   Dane osobowe i ich przetwarzanie

1.1.  Kategorie danych osobowych

Gromadzimy różne dane w zależności od tego, z jakich usług korzysta użytkowników.

W przypadku użytkowników składających u nas zamówienia, gromadzimy:

Nazwa i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe

Dane demograficzne. Płeć, data urodzenia, kraj 

Dane powstałe w związku z zawartą umową – zakupione produkty

Jeżeli użytkownik otrzymuje od nas informacje marketingowe, gromadzimy:

Nazwa i dane kontaktowe - adres e-mail i imię.

Dane demograficzne – kraj, płeć.

Ponadto przetwarzamy następujące dane osobowe:

Dane dotyczące korespondencji między firmą Beauty Line sp. z o.o a klientem

Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma Beauty Line sp. z o.o

 

1.2.  Cele przetwarzania danych osobowych:

Świadczenie i ulepszanie usług. Aby możliwe było świadczenie oferowanych usługi oraz ich ulepszanie, przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Obejmuje to w szczególności:

Przetwarzanie zamówienia towarów lub usług, zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania jest tu konieczność realizacji umowy sprzedaży, a w przypadku niektórych danych osobowych spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. dokumenty księgowe).

Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie, e-mailem, , aby przypomnieć o produktach umieszczonych w koszyku, pomóc w dokończeniu zamówienia, poinformować o stanie rozpatrywania wniosku, zamówienia lub reklamacji, czy też w celu uzyskania dodatkowych informacji albo zawiadomienia o konieczności dokonania przez użytkownika operacji, niezbędnej do zachowania aktualnego stanu konta. Jeżeli użytkownik składa zamówienie, dane przetwarzamy ze względu na uzasadniony interes firmy Beauty Line sp. z o.o tak, jak opisano powyżej.

   Ulepszanie usług. Dane wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji a także w celu podejmowania świadomych decyzji przy użyciu analiz całościowych i business inteligence, na podstawie naszego uzasadnionego interesu opartego na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i polegającego na konieczności ulepszania świadczonych usług w celu zwiększenia konkurencyjności. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony praw i interesów użytkownika, do ulepszania usług używamy danych osobowych w postaci zanonimizowanej.

Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.

Oferty reklamowe.

Newsletter drogą e-mailową (informacje handlowe)

Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z subskrypcji można również skontaktować się z naszą obsługą klienta mailowo (info@parfumclub.pl) lub telefonem (+48 500467681)

Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.

Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.

Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.

Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowych firmy Beauty Line sp. z o.o.

Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy Beauty Line sp. z o.o., w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy Beauty Line sp. z o.o. oraz dla celów reklamy. Dodatkowe informacje zamieszczono w odrębnym rozdziale niniejszego dokumentu.

 

1.3.  Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy sprzedaży, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę.

a) spółkom zależnym i podmiotom przetwarzającym na podstawie realizacji umowy sprzedaży w celu wykonywania wewnętrznych procesów i procedur

b) firmom wydającym karty kredytowe, podmiotom świadczącym usługi płatnicze w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie zamówienia, realizacji umowy sprzedaży

c) przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy

d) naszym partnerom w programach lojalnościowych, których członkiem jest użytkownik

e) innym dostawcom usług, osobom trzecim, zaangażowanym w przetwarzanie danych;

f) osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;

g) organom publicznym (np. Policji)

h) osobom trzecim, przeprowadzającym badania klientów

Jeżeli osoby trzecie używają danych w ramach ich prawnie uprawnionego interesu, administrator nie ponosi odpowiedzialności za takie przetwarzanie. Przetwarzanie takie rządzi się zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych danych firm i osób.

 

2.   Konto klienta i zakupy bez rejestracji

a) W ramach konta klienta użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym do ich edycji, ma również wgląd w dane dotyczące zrealizowanych i niezrealizowanych zamówień. Za pośrednictwem konta klienta użytkownik może również zarządzać swoimi danymi osobowymi 

b) Jeżeli użytkownik nie chce zakładać konta klienta w celu realizacji zamówienia, może dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym bez rejestracji, tj. nie będąc członkiem.

3.   Ochrona danych osobowych i czas przechowywania

3.1.  Ochrona danych osobowych

 Dostęp do konta klienta jest możliwy po wprowadzeniu hasła użytkownika. W związku z tym zwracamy uwagę na to, że konieczne jest, aby nie udostępniać swoich danych osobowych osobom trzecim, a po każdym zakończeniu pracy na koncie klienta zamknąć okno przeglądarka, w szczególności w przypadku, gdy komputer jest współdzielony z innymi użytkownikami. Beauty Line sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za nieuprawnione użycie stosowanych haseł z wyjątkiem przypadku, gdy wynika ono bezpośrednio z winy Beauty Line sp. z o.o.

3.2.  Okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy

przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji

przez 1 rok po zakończeniu okresu gwarancji ze względu na rozwiązywanie ewentualnych sporów

przez okres, przez który Beauty Line sp. z o.o. jako administrator ma obowiązek przechowywać dane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Dokumenty księgowe, np. faktury wystawione przez firmę Beauty Line sp. z o.o., są zgodnie z prawem przechowywane przez okres 10 lat od ich wystawienia.

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4.   Prawa podmiotu przetwarzania danych

a) Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

b) Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.

c) Ma również prawo zwrócić się z żądaniem do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych lub do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

d) Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez Beauty Line sp. z o.o. obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

5.   Strony internetowe

5.1.  Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych. Plików cookie używamy np. do:

prawidłowego działania koszyka, aby maksymalnie uprościć proces zamówienia

zapamiętywania danych logowania, aby użytkownik nie musiał ich wprowadzać ponownie

dostosowania naszych stron do wymagań użytkownika dzięki monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronach i używanych funkcji

zdobywania informacji na temat przeglądania reklam, aby nie wyświetlać użytkownikowi reklam produktów, które go nie interesują

Niektóre pliki cookies mogą gromadzić informacje, wykorzystywane potem przez osoby trzecie, wspomagające bezpośrednio nasze działania reklamowe (tzw. „cookies osób trzecich“). Na przykład informacje o produktach kupowanych na naszych stronach mogą zostać wykorzystane przez agencję reklamową do wyświetlania i dostosowania internetowych bannerów reklamowych na stronach internetowych odwiedzanych przez użytkownika. Dane te nie umożliwiają jednak identyfikacji użytkownika.

 

5.2.  Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe tzw. „session cookie“ są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony. Długoterminowe tzw. „persistent cookie“, pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcji na:

analityczne, które pomagają nam ulepszać nasze strony dzięki lepszemu zrozumieniu, jak używają ich odwiedzający

konwersyjne, które umożliwiają nam analizę różnych kanałów sprzedaży

trackingowe (monitorujące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży

remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego wyświetlania

podstawowe, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej

5.3.  Wyłączenie plików cookie

Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów.

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Android

Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie znajduje się również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/

5.4.  Odnośniki

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron, zawierających praktyczne informacje. Należy pamiętać, że właścicielami i operatorami tych stron mogą być inne firmy i organizacje, które mają inne zasady zabezpieczenia i ochrony danych osobowych. Nasza firma nie ma żadnej kontroli i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem tych stron internetowych.

 

6.   Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych zasad prosimy o kontakt pod adresem lub numerem infolinii dostępnym w stopce niniejszych zasad albo za pośrednictwem adresu e-mail info@parfumclub.pl

Kontakt:

Beauty Line sp. z o.o. 

Rynek Główny 28

Kraków

31-010

 

Dział obsługa klienta: + +48 12 376 5042, info@parfumclub.pl