Strona wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę. Kliknij Ok, aby zamknąć.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEAUTY LINE SP. Z O.O.

ARTYKUŁ 1.
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży.
2. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży nie związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są w szczególności informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.
4. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
6. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.parfumclub.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
7. SPRZEDAWCA – Beauty Line sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010) przy ulicy Rynek Główny 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588721, NIP 6762496652, adres poczty elektronicznej: info@parfumclub.pl.
8. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

ARTYKUŁ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. z późn. zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
3. Klient powinien podawać dane według jego wiedzy zgodne ze stanem faktycznym.
4. Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

ARTYKUŁ 3.
ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne, pomocnicze dla potrzeb prowadzenia sprzedaży Produktów, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Świadczenie przez Sprzedawcę usług elektronicznych określonych poniżej nie jest związane z ponoszeniem przez Klienta dodatkowych kosztów, wobec ich wyłącznie pomocniczego charakteru dla potrzeb prowadzenia procesu sprzedaży Produktów.
3. Sprzedawca umożliwia zawieranie następujących umów o świadczenie usług elektronicznych:
(a) prowadzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym w oparciu o Rejestrację.
(b) udostępnienie interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
4. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, firmę, adres oraz adres dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, NIP oraz Hasło. Tożsame dane, z wyłączeniem hasła, należy podać przy składaniu Zamówienia bez Rejestracji Konata Klienta. Podanie numeru NIP nie jest konieczne, służy wystawieniu faktury VAT dla podmiotów, które chcą zawrzeć na niej numer NIP.
6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych:
(a) Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego okresu wypowiedzenia.
(b) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

ARTYKUŁ 4.
WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. W ramach Sklepu internetowego prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna, w przypadku zamiaru zakupu większej ilości Produktów prosimy o kontakt z obsługą Sklepu internetowego.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Płatność/Dostawa".
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać dane niezbędne do złożenia Zamówienia – wskazane w art. 3 ust. 4, a także Produkt, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola "Potwierdzenie zakupów". Przy składaniu Zamówienia Klient może skorzystać z uprzednio założonego swojego Konta, założyć Konta lub złożyć Zamówienie bez zakładania Konta.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca:
(a) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem;
(b) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. 
8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
9. W trakcie składania Zamówienia za pomocą formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych.

ARTYKUŁ 5.
DOSTAWA

1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana co do zasady nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Jeżeli dostawa Produktu nie będzie możliwa we wskazanym terminie ze względu na niedostępność Produktu, Sprzedawca zawiadamia o tym fakcie Klienta i zwraca mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną (o ile Klient dokonał płatności), chyba że Strony ustalą inne zasady w tym zakresie.
2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość oraz warunki dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagają odrębnego ustalenia ze Sprzedawcą.
10. 4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce "Płatność/Dostawa".

ARTYKUŁ 6.
PŁATNOŚĆ

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
(a) Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl;
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za 
pośrednictwem Dotpay.pl
(b) Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu 
(c) przy odbiorze przesyłki w przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze "przesyłka za pobraniem".
2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

ARTYKUŁ 7.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wynosi 30 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza "Odstąpienie od umowy"., jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego:
Beauty Line Sp. Z o.o - filia PL3000, ulica Szwedzka 12, 32-050,Skawina
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykładowo : tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady, perfumy), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
12. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

ARTYKUŁ 8.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Produktu na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Reklamacje z tytułu wad lub niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Beauty Line Sp. Z o.o - filia PL3000, ulica Szwedzka 12, 32-050 , Skawina, do reklamacji należy dołączyć reklamowany Produkt wraz z opisem wady oraz jeżeli jest to możliwe dowód zakupu.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 
4. Klient może zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:Beauty Line sp. z o.o, 31-010 Kraków, Rynek Główny 28  lub na adres poczty elektronicznej: info@parfumclub.pl. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie.

ARTYKUŁ 9.
DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca - Beauty Line sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-010) przy ulicy Rynek Główny 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588721.
2. Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora.
3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, w w zakładce "Moje konto", bądź przy składaniu Zamówienia. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu internetowego. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce "Moje konto" lub za pośrednictwem adresu mail info@parfumclub.pl.

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty
elektronicznej Kupującego zaproszenie do
wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy
zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić
ankietę.

ARTYKUŁ 10.
OFERTY REKLAMOWE
1. Newsletter drogą e-mailową (informacje handlowe)
2. Wysyłamy użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych wcześniej.
3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich informacji handlowych za pośrednictwem odnośnika, znajdującego się w każdej wiadomości e-mail. Aby zrezygnować z subskrypcji można również skontaktować się z naszą obsługą klienta mailowo (info@parfumclub.pl)
4. Po rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych nie będziemy używać danych elektronicznych użytkownika do tych celów. Zaczniemy ich ponownie używać, jeżeli użytkownik tego jednoznacznie zażąda lub zarejestruje dane.
5. Wyświetlane oferty reklamowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji dotyczących użytkownika, które uzyskaliśmy na podstawie zebranych danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych pozycji i danych w zakresie korzystania z naszych produktów i stron internetowych (cookies, adres IP, dane przekazane przez przeglądarkę, dane na temat kliknięć, wyświetlone informacje handlowe, oglądane produkty). Nie prowadzimy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby skutki prawne dla użytkownika.
5. Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.
7. Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
8. Przetwarzanie plików cookies ze stron internetowy firmy Beauty Line sp. z o.o.
9. Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronach internetowych firmy Beauty Line sp. z o.o., w celu zapewnienia lepszego działania stron internetowych firmy Beauty Line sp. z o.o. oraz dla celów reklamy. 

ARTYKUŁ 11.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a) okoliczności mieszczącej się w pojęciu siły wyższej,
b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie działalności prowadzonej w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności odnoszącej się do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,
c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów, usług lub zmiany oferty Sprzedającego zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego.
Sprzedawca powiadomi Klientów o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie.
Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: tu oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
5. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
6. W celach statystycznych a także dla zapewnienia właściwej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez system na urządzeniu Klienta (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.