Strona wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę. Kliknij Ok, aby zamknąć.

Konkurs ParfumClub na Instagramie

KONKURS PROMOCYJNY BEATY LINE SP. Z O. O.

  - REGULAMIN KONKURSU -   


I.  NAZWA, REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU


Nazwa konkursu: Wiosenny konkurs z nagrodami na Instagramie! (dalej: Konkurs).

Organizator konkursu: Beauty Line Sp. z o.o. Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, numer KRS: 0000588721, NIP: PL6762496652 (dalej: Organizator)

Regulamin konkursu: Organizator ogłasza konkurs z nagrodami, który prowadzi na stronie serwisu społecznościowego www.instagram.com (dalej: Instagram lub serwis społecznościowy). Uczestnik w czasie trwania konkursu  nawiązuje kontakt w formie „Obserwowania” („Follow”) strony Instagram Organizatora pod nazwą „parfumclub_pl”, na której będzie „udostępniać“ tworzone przez niego treści wizualne, produktu kupionego na www.parfumclub.pl (zwane dalej: treściami), które uczestnik zamieści na własnej stronie Instagram i oznaczy lub „taguje” fotografie z oznaczeniem a „#parfum_club_poland_piątek13”. Poszczególne nagrody otrzyma ta praca, która zostanie uznana jako najbardziej kreatywna przez komisję.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie zobowiązuje jego uczestników do dokonywania zakupów.

                                                                                                                      

II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zdolna do czynności prawnych, każda osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie pod nadzorem osoby dorosłej – przedstawiciela ustawowego. W przypadku osoby dorosłej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jej uczestnictwo w Konkursie wymaga udziału osoby sprawującej nad nią opiekę.


W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizatorzy, osoby fizyczne i prawne, z którymi Organizatora łączą stosunki handlowe na podstawie zawartej, ważnej umowy jak również członkowie rodzin pracowników lub kierowników wymienionych stron.

III. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się 13 kwietnia 2018 r. i trwa do 18 kwietnia 2018r. włącznie.

                                                                                        

IV.  WARUNKI PRZEDMIOTOWE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba wymieniona w pkt 2, która posiada konto osobiste na Instagramie, na podstawie którego można zidentyfikować jej tożsamość. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z identycznego imienia i nazwiska, ani w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów przy weryfikacji tożsamości z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu.

                                                                                                     

V. SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

Stworzenie przez uczestnika Konkursu kontaktu „Obserwowania” („Follow”) ze stroną Instagrama parfumclub_pl w celu zdobycia nagrody, a następnie „udostępnianie“ przez uczestnika na jego stronie Instagrama wykonanych przez niego zdjęć zawierających produkt kupiony na stronie www.parfumclub.pl, oraz oznaczenie, „tagowanie“  „#parfum_club_poland_piątek13” jest równoznaczne z zamiarem uczestnictwa w konkursie.

Inne sposoby przystąpienia do konkursu nie będą akceptowane przez Organizatora.

VI. NAGRODY

Nagrodami dla zwycięzców będzie 1 zestaw niespodzianka ParfumClub, który jest dostępny w sklepie internetowym Organizatora konkursu www.parfumclub.pl (zwanym dalej: internetowym sklepem Organizatora): zawartość zestawów niespodzianek nie została jeszcze określona.

                                                                                                                

VII.  ZAWIADOMIENIE ZWYCIĘZCÓW

Organizator Konkursu zamieści nazwiska zwycięzców na stronie internetowej https://parfumclub.pl/wiosenna-instagramowa-kampania-2018 www.instagram.com/parfumclub_pl najpóźniej następnego dnia po ich wybraniu. Następnie zwycięzcy powinni skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Organizatora i uzgodnić z Organizatorem sposób przekazania nagrody.

VIII. KWESTIE PODATKOWE


Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991r. nagroda podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Przepis ten dotyczy zysków uzyskanych zarówno na terytorium Polski, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podatek od wygranej lub darmowego prezentu pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.

W niektórych sytuacjach ustawa o podatku dochodowym przewiduje zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od wygranej czy otrzymanego prezentu.

Zwolnione z opodatkowania są nagrody w konkursach:

organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu,

specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej,

dotyczące sprzedaży premiowej,pod warunkiem, że jednorazowa wygrana lub prezent nie przekroczy wartości 760 złotych.

 

Podatek od wygranej obciąża osobę odbierającą nagrodę lub korzystającą z promocji. Jednak zgodnie z przepisami to organizator konkursu czy promocji zobowiązany jest do rozliczenia podatku od wygranej. W związku z tym organizator ma prawo odliczyć od wygranej 10% jej wartości i przekazać do właściwego urzędu skarbowego. 

Wygranej nie wykazuje się w deklaracji rocznej 

Otrzymany prezent zazwyczaj ma formę rzeczową, a nie finansową. Podobnie nagrodą w konkursie może być przedmiot materialny zamiast pieniędzy. Wówczas, jeśli wartość takiego przedmiotu przekracza kwotę zwolnioną z opodatkowania, trzeba zapłacić podatek od wygranej.

Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania nagrody do uzyskania wszystkich potrzebnych informacji od zwycięzcy – uczestnika Konkursu.


Potwierdzeniem odbioru nagrody jest dokument odbioru. Inne potwierdzenie odbioru nagrody nie zostanie wystawione.


                                                            

IX. PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE DOSTARCZONYCH PRAC

Uczestnik przystępując do konkursu (rozdział V) przyznaje Organizatorowi na czas nieokreślony i bez ograniczeń wszystkie prawa własności dotyczące jego twórczości, w tym prawo do przeniesienia tych praw na osobę trzecią, bez możliwości cofnięcia tego prawa. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Organizatora na internecie twórczości własnej uczestnika, przetłumaczenie jej na języki obce oraz dokonywanie w niej zmian.

                                                                                                                   

X. KRYTERIA WYBORU STOSOWANE PRZEZ JURY

W celu wyłonienia zwycięzców jury ocenia twórczość własną uczestników Konkursu według własnego uznania i subiektywnej opinii oraz według następujących kryteriów:

kreatywność

realizacja

pomysłowość

wzbudzenie zainteresowania

rozwiązania artystyczne

niepowtarzalność, wyjątkowość

 

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI


Uczestnik  lub jego przedstawiciel prawny przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na  podanie Organizatorowi swoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie.


Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Organizator zobowiązany jest do poinformowania, że uczestnik Konkursu (lub jego przedstawiciel prawny) wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę wyraża i potwierdza przez przystąpienie do Konkursu. Dane osobowe uczestnika Konkursu, które uczestnik podaje podczas trwania Konkursu, będą traktowane przez Organizatora poufnie, prawo wglądu do nich mają wyłącznie pracownicy Organizatora, którzy są bezpośrednio zaangażowani w Konkurs.


Informujemy, że Organizator przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników Konkursu przez okres 5 lat od dnia losowania na wypadek dochodzenia nieuzasadnionych roszczeń.


Po upływie piątego roku podane dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte z bazy danych.


Uczestnikowi Konkursu lub jego przedstawicielowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania, żądania ich zablokowania lub usunięcia. Ma też prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a w przypadku naruszenia jego praw może zwrócić się do sądu lub złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej.


Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora. Administratorem danych jest firma Beauty Line Sp. z o.o. Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków. Organizator traktuje dane osobowe poufnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator, Beauty Line Sp. z o.o.


W przypadku, gdy uczestnik zostanie wyłoniony jako zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Organizatora lub jego partnera na okres 60 dni od losowania swojego imienia i adresu (tylko nazwy miejscowości) na stronie internetowej https://parfumclub.pl/wiosenna-instagramowa-kampania-2018 (www.instagram.com/parfumclub_pl).


Uczestnicy Konkursu biorący udział w aktualnym Konkursie wyrażają zgodę na to, że:

Organizator bezpłatnie wykorzysta dane osobowe zwycięzców (imię, nazwisko, adres, wiek, nr telefonu itd.) w związku z Konkursem i jego dokumentowaniem;

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania, wykorzystania lub opublikowania imion i fotografii zwycięzców w mediach, na własnej stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych i reklamowych

Organizator może wykorzystać adres e-mailowy uczestnika Konkursu w celach reklamowych, w związku z czym uczestnik może otrzymywać ulotki reklamowe informujące go o aktualnych promocjach.

XI.  WARUNKI OGÓLNE

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w aktualnie obowiązującym regulaminie zgodnie z przepisami prawa.


Przystępując do Konkursu (rejestracja) uczestnik lub przedstawiciel uczestnika Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią Konkursu i zobowiązuje się do zaakceptowania jego regulaminu.


Informacje dotyczące Konkursu i jego szczegółowe zasady dostępne są na stronie internetowej https://parfumclub.pl/sylwestrowa-instagramowa-kampania-2017 


Kraków, 13 kwiecień 2018 r.