Strona wykorzystuje cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na to zgodę. Kliknij Ok, aby zamknąć.

Sylwestrowy konkurs z nagrodami na Instagramie

Posted by John 29.12.2017 0 Comment(s)

Baw się i wygrywaj!

Jeśli chcesz się znaleźć wśród szczęśliwców, którzy otrzymają od nas w prezencie zestaw  kosmetyków, zrób jak najbardziej kreatywne zdjęcie przedstawiające Twój sylwestrowy makijaż. Z udostępnionych zdjęć przygotujemy fotomontaż i opublikujemy go na stronie ParfumClub na Instagramie.


KONKURS PROMOCYJNY BEATY LINE SP. Z O. O.

  - REGULAMIN KONKURSU -   

I.  NAZWA, REGULAMIN I ORGANIZATOR KONKURSU

Nazwa konkursu: „Sylwestrowy konkurs z nagrodami na Instagramie!” (dalej: Konkurs).
Organizator konkursu: Beauty Line Sp. z o.o. Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, numer KRS: 0000588721, NIP: PL6762496652 (dalej: Organizator)
Regulamin konkursu: Organizator ogłasza konkurs z nagrodami, który prowadzi na stronie serwisu społecznościowego www.instagram.com (dalej: Instagram lub serwis społecznościowy). Uczestnik w czasie trwania konkursu  nawiázuje kontakt w formie „Obserwowania” („Follow”) strony Instagram Organizatora pod nazwą „parfumclub_pl”, na której będzie „udostępniać“ tworzone przez niego treści wizualne, zawierające makijaże (zwane dalej: treściami), które uczestnik zamieści na własnej stronie Instagram i oznaczy lub „taguje” fotografie z oznaczeniem a „#parfumclub_pl_2017”. Poszczególne nagrody otrzyma trzech uczestników Konkursu wybranych przez komisję, którzy zamieszczą najbardziej kreatywne fotografie.
Udział w Konkursie jest bezpłatny i nie zobowiązuje jego uczestników do dokonywania zakupów.
                                                                                                                      
II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, zdolna do czynności prawnych, każda osoba fizyczna, która posiada miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie pod nadzorem osoby dorosłej – przedstawiciela ustawowego. W przypadku osoby dorosłej o ograniczonej zdolności do czynności prawnych jej uczestnictwo w Konkursie wymaga udziału osoby sprawującej nad nią opiekę.

W Konkursie nie mogą brać udziału: Organizatorzy, osoby fizyczne i prawne, z którymi Organizatora łączą stosunki handlowe na podstawie zawartej, ważnej umowy jak również członkowie rodzin pracowników lub kierowników wymienionych stron.
III. CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 31 grudnia 2017 r. i trwa do 02 stycznia 2018r. włącznie.
                                                                                        
IV.  WARUNKI PRZEDMIOTOWE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba wymieniona w pkt 2, która posiada konto osobiste na Instagramie, na podstawie którego można zidentyfikować jej tożsamość. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z identycznego imienia i nazwiska, ani w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów przy weryfikacji tożsamości z przyczyn leżących po stronie uczestnika Konkursu.
                                                                                                     
V. SPOSÓB PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
Stworzenie przez uczestnika Konkursu kontaktu „Obserwowania” („Follow”) ze stroną Instagramu parfumclub_pl w celu zdobycia nagrody, a następnie „udostępnianie“ przez niego na jego stronie Instagramu wykonanych przez niego zdjęć zawierających makijaż, ich oznaczenie, „tagowanie“ oznaczeniem „#parfumclub_pl_2017” jest równoznaczne z zamiarem uczestnictwa w konkursie.
Inne sposoby przystąpienia do konkursu nie będą akceptowane przez Organizatora.
VI. NAGRODY
Nagrodami dla zwycięzców będą 3 zestawy niespodzianki ParfumClub, które są dostępne w sklepie internetowym Organizatora konkursu www.parfumclub.pl (zwanym dalej: internetowym sklepem Organizatora): zawartość zestawów niespodzianek nie została jeszcze określona.
                                                                                                                
VII.  ZAWIADOMIENIE ZWYCIĘZCÓW
Organizator Konkursu zamieści nazwiska zwycięzców na stronie internetowej https://parfumclub.pl/sylwestrowa-instagramowa-kampania-2017 www.instagram.com/parfumclub_pl najpóźniej następnego dnia po ich wybraniu. Następnie zwycięzcy powinni skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Organizatora i uzgodnić z Organizatorem sposób przekazania nagrody.
VIII. KWESTIE PODATKOWE

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym z dnia 26 lipca 1991r. nagroda podlega opodatkowaniu. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek od wygranej pobierany jest od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową. Przepis ten dotyczy zysków uzyskanych zarówno na terytorium Polski, jak i na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Podatek od wygranej lub darmowego prezentu pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej.
W niektórych sytuacjach ustawa o podatku dochodowym przewiduje zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od wygranej czy otrzymanego prezentu.
Zwolnione z opodatkowania są nagrody w konkursach:
organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu,
specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej,
dotyczące sprzedaży premiowej,pod warunkiem, że jednorazowa wygrana lub prezent nie przekroczy wartości 760 złotych.
 
Podatek od wygranej obciąża osobę odbierającą nagrodę lub korzystającą z promocji. Jednak zgodnie z przepisami to organizator konkursu czy promocji zobowiązany jest do rozliczenia podatku od wygranej. W związku z tym organizator ma prawo odliczyć od wygranej 10% jej wartości i przekazać do właściwego urzędu skarbowego. 
Wygranej nie wykazuje się w deklaracji rocznej 
Otrzymany prezent zazwyczaj ma formę rzeczową, a nie finansową. Podobnie nagrodą w konkursie może być przedmiot materialny zamiast pieniędzy. Wówczas, jeśli wartość takiego przedmiotu przekracza kwotę zwolnioną z opodatkowania, trzeba zapłacić podatek od wygranej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania nagrody do uzyskania wszystkich potrzebnych informacji od zwycięzcy – uczestnika Konkursu.

Potwierdzeniem odbioru nagrody jest dokument odbioru. Inne potwierdzenie odbioru nagrody nie zostanie wystawione.

                                                            
IX. PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE DOSTARCZONYCH PRAC
Uczestnik przystępując do konkursu (rozdział V) przyznaje Organizatorowi na czas nieokreślony i bez ograniczeń wszystkie prawa własności dotyczące jego twórczości, w tym prawo do przeniesienia tych praw na osobę trzecią, bez możliwości cofnięcia tego prawa. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Organizatora na internecie twórczości własnej uczestnika, przetłumaczenie jej na języki obce oraz dokonywanie w niej zmian.
                                                                                                                   
X. KRYTERIA WYBORU STOSOWANE PRZEZ JURY
W celu wyłonienia zwycięzców jury ocenia twórczość własną uczestników Konkursu według własnego uznania i subiektywnej opinii oraz według następujących kryteriów:
kreatywność
realizacja
pomysłowość
wzbudzenie zainteresowania
rozwiązania artystyczne
niepowtarzalność, wyjątkowość
 
XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uczestnik  lub jego przedstawiciel prawny przystępując do udziału w Konkursie wyraża zgodę na  podanie Organizatorowi swoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Organizator zobowiązany jest do poinformowania, że uczestnik Konkursu (lub jego przedstawiciel prawny) wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę wyraża i potwierdza przez przystąpienie do Konkursu. Dane osobowe uczestnika Konkursu, które uczestnik podaje podczas trwania Konkursu, będą traktowane przez Organizatora poufnie, prawo wglądu do nich mają wyłącznie pracownicy Organizatora, którzy są bezpośrednio zaangażowani w Konkurs.

Informujemy, że Organizator przechowuje powierzone mu dane osobowe uczestników Konkursu przez okres 5 lat od dnia losowania na wypadek dochodzenia nieuzasadnionych roszczeń.

Po upływie piątego roku podane dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte z bazy danych.

Uczestnikowi Konkursu lub jego przedstawicielowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania, żądania ich zablokowania lub usunięcia. Ma też prawo wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a w przypadku naruszenia jego praw może zwrócić się do sądu lub złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora. Administratorem danych jest firma Beauty Line Sp. z o.o. Siedziba: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków. Organizator traktuje dane osobowe poufnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w myśl Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator, Beauty Line Sp. z o.o.

W przypadku, gdy uczestnik zostanie wyłoniony jako zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie przez Organizatora lub jego partnera na okres 60 dni od losowania swojego imienia i adresu (tylko nazwy miejscowości) na stronie internetowej https://parfumclub.pl/sylwestrowa-instagramowa-kampania-2017 (www.instagram.com/parfumclub_pl).

Uczestnicy Konkursu biorący udział w aktualnym Konkursie wyrażają zgodę na to, że:
Organizator bezpłatnie wykorzysta dane osobowe zwycięzców (imię, nazwisko, adres, wiek, nr telefonu itd.) w związku z Konkursem i jego dokumentowaniem;
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego prezentowania, wykorzystania lub opublikowania imion i fotografii zwycięzców w mediach, na własnej stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych i reklamowych
Organizator może wykorzystać adres e-mailowy uczestnika Konkursu w celach reklamowych, w związku z czym uczestnik może otrzymywać ulotki reklamowe informujące go o aktualnych promocjach.
XI.  WARUNKI OGÓLNE
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w aktualnie obowiązującym regulaminie zgodnie z przepisami prawa.

Przystępując do Konkursu (rejestracja) uczestnik lub przedstawiciel uczestnika Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią Konkursu i zobowiązuje się do zaakceptowania jego regulaminu.

Informacje dotyczące Konkursu i jego szczegółowe zasady dostępne są na stronie internetowej https://parfumclub.pl/sylwestrowa-instagramowa-kampania-2017 

Kraków, 29 grudzień 2017 r.